تبلیغات گوگل

بسته 100 دلاری

راه‌اندازی و مدیریت
کلمات کلیدی نامحدود
مدت نمایش نامحدود
تنظیم ساعت نمایش
دریافت بیشترین کلیک
افزودن 75 کاراکتر اضافه
حداکثر 10,000 ورودی

بسته 200 دلاری

راه‌اندازی و مدیریت
کلمات کلیدی نامحدود
مدت نمایش نامحدود
تنظیم ساعت نمایش
دریافت بیشترین کلیک
افزودن 75 کاراکتر اضافه
حداکثر 20,000 ورودی

بسته 300 دلاری

راه‌اندازی و مدیریت
کلمات کلیدی نامحدود
مدت نمایش نامحدود
تنظیم ساعت نمایش
دریافت بیشترین کلیک
افزودن 75 کاراکتر اضافه
حداکثر 30,000 ورودی

بسته 50 دلاری

راه‌اندازی و مدیریت رایگان
کلمات کلیدی نامحدود
مدت نمایش نامحدود
تنظیم ساعت نمایش
دریافت بیشترین کلیک
افزودن کاراکتر
حداکثر 5000 ورودی